Pogoji poslovanja
Na tej strani si lahko preberete podroben opis pogojev poslovanja in uporabe spletnega mesta.
POOBLASTILO

S pristankom na te pogoje poslovanja, ki vključuje tudi storitve, ki so na voljo na tem spletnem mestu, pooblaščate Šepet Srca kot neodvisnega izvajalca za nudenje storitev, kot je opisano na tem spletu ali v paketu izdelkov ali storitev, ki ste jih kupili, da vam izvede storitve, ki ste jih kupili ter pristajate na uporabo spletnega naslova pod pogoji, ki so zapisani v tem dokumentu.

AVTORSKE PRAVICE

Šepet Srca ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih strani, ki jih upravlja, vzdržuje in/ali gosti.

CENE IN PLAČILA

Vse cene, ki se pojavljajo na tej spletni strani, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Ko postanete stranka Šepeta Srca, s tem pooblastite Šepet Srca, da vam izstavi račun za storitve na način plačila, kakor ste ga navedli; za vse račune; za vse opravljene storitve, ki jih, po vašem izrecnem naročilu, opravi Šepet Srca. Za preklic morebitnih ponavljajočih plačil ali za spremembo načina plačila se preprosto obrnite na Šepet Srca pred datumom zapadlosti vašega plačila.

ODPOVED STORITEV IN POVRAČILA DENARJA

Odpoved, katerekoli mesečno ponavljajoče se storitve, lahko opravite kadarkoli po prvem mesecu (30 dni) storitev. Povrnitev plačila ni možna po tem, ko se je že začelo izvrševanje storitev, ali ko ste že odprli originalni zavitek in začeli uporabljati izdelek, razen če je s pogodbo bilo dogovorjeno drugače. Za vrnitev izdelkov, naročenih po spletu, sledimo zakonskim določilom.

ZAVRNITEV STORITEV

Šepet Srca si pridržuje pravico do zavrnitve storitev vsaki fizični ali pravni osebi, ki se vede žaljivo, nespodobno, sovražno, po spletu in na družabnih omrežjih razširja zlonamerno vsebino ali iz kateregakoli drugega razloga.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI IN ZAVRNITEV JAMSTVA

Čeprav obstajajo omejitve poroštev, ki vam jih lahko zagotovimo, je vaše zadovoljstvo za nas zelo pomembno. Preberite naše omejitve poroštev še preden naročite storitve ali izdelke pri nas.

Šepet Srca ne zagotavlja, da funkcionalnost teh spletnih strani ali spletno mesto v celoti izpolnjuje pričakovanja obiskovalca niti da bo delovanje spletnih funkcij, strani in spletnega mesta neprekinjeno ali brez napak.

S sprejetjem teh pogojev uporabe spletnega mesta izrecno pristajate, da je vaša uporaba ali nezmožnost uporabe funkcij, vsebovanih na naših spletnih straneh oziroma spletnem mestu, v celoti na vašo lastno odgovornost. Funkcije spletnih strani in spletno mesto smo ustvarili za vas in vam je na voljo za uporabo brez kakršnekoli garancije. Celotno tveganje glede kakovosti in učinkovitosti spletnih strani je vaše.

V obsegu, ki z zakonom ni prepovedano, Šepet Srca v nobenem primeru ne odgovarja stranki ali tretji osebi za kakršnokoli škodo. Vključno z, vendar ne omejeno na, vsemi izgubljenimi zaslužki, prihranki, izgubo podatkov, prekinitvami poslovanja ali naključno, posledično ali posebno škodo, ki izhaja iz delovanja ali nezmožnosti za delovanje funkcij spletnih strani ali spletnega mesta, tudi če je bil Šepet Srca predhodno seznanjen z možnostjo uveljavljanja odškodnine.

Šepet Srca ne trdi ali zagotavlja, da bodo funkcije, vsebovane na našem spletnem mestu ali posamezni spletni strani, brez izgube podatkov, okvare podatkov, zlonamernih vdorov, virusov ali drugih varnostnih vdorov. Šepet Srca odklanja kakršnokoli odgovornost povezano z naštetim.

Ti pogoji vedno prioritetno podlegajo zakonom države in o morebitnih konfliktih tega besedila z novejšimi zakoni, obvelja zakon. Za primere kakršnihkoli sporov je pristojno sodišče v Novem mestu.

PRISTANEK

Prosimo, upoštevajte, da z izvršitvijo plačil izražate strinjanje z vsemi našimi pogoji poslovanja, kot so navedeni v tem dokumentu. Šepet Srca si pridržuje pravico spremeniti ali posodobiti te pogoje kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Uporabnik te spletne strani se strinja s pogoji tega sporazuma v imenu svoje organizacije in/ali podjetja, če je pooblaščen, kakor tudi v lastnem imenu. Ta, kakor tudi vsaka druga, pogodba med Šepetom Srca in stranko predstavlja celoten sporazum strank. Morebitne spremembe ali prilagoditve pisnih pogodb morajo biti narejene v pisni obliki in s podpisom obeh strank.

Obrnite se na nas z vprašanji o storitvah naše organizacije po elektronski pošti melita@sepetsrca.net