Pravilnik o pogojih uporabe spletnega mesta
Na tej strani je podrobno opisana omejitev odgovornosti v zvezi z uporabo spletnega mesta.

Nobenih jamstev
To spletno mesto je obiskovalcem na voljo v stanju takšno, kot je – brez kakršnihkoli obveznosti ali jamstev, izrecnih ali implicitnih. Šepet Srca ne daje nobenih pravnih zagotovil in ne ponuja nobenih jamstev v povezavi s tem spletnim mestom.

Ne glede na splošnost zgoraj navedenega določila Šepet Srca ne jamči:
– da bo ta spletna stran stalno na voljo ali sploh na voljo in
– da so informacije na tej spletni strani popolne, resnične, točne ali niso zavajajoče.

Nič na tem spletnem mestu ni mišljeno, da naj bi predstavljalo nasvet ali trditev v zvezi s čimerkoli, zlasti ne predstavlja zdravstvenih trditev in nasvetov. Če potrebujete nasvet o pravnih, finančnih ali medicinskih zadevah, se obrnite na ustreznega strokovnjaka.

Omejitve odgovornosti
Šepet srca ni odgovoren (bodisi v skladu s pogodbenim pravom, odškodninskim pravom ali drugače) za vsebino ali uporabo ali kako drugače v zvezi s tem spletnim mestom:
– za kakršnokoli neposredno izgubo/škodo, glede na dejstvo, da je uporaba tega spletnega mesta brezplačna;
– za kakršnokoli posredno, posebno ali posledično izgubo/škodo;
– za kakršnekoli poslovne izgube, izgubo prihodka, dohodke, dobička ali pričakovanih prihrankov, nepridobitev poslov ali poslovnih stikov, izgubo reputacije ali dobrega imena, izgubo ali okvaro informacij ali podatkov.

Te omejitve odgovornosti veljajo tudi, če je bila družba Šepet Srca izrecno obveščena o morebitni izgubi.

Izjeme
Nobena od omejitev odgovornosti na tem spletnem mestu ne bo izključila ali omejila jamstev, ki jih odreja zakon in bi bila nezakonita, če se jih izključi ali omeji ter nič v tej deklaraciji o omejeni odgovornosti spletnega mesta ne izključuje ali omejuje odgovornost družbe Šepet Srca glede:

– smrti ali telesne poškodbe zaradi malomarnosti Šepeta Srca;
– goljufije ali goljufivo lažno predstavljanje s strani Šepeta Srca;
– zadev, ki bi bile nezakonite ali bi bila nezakonita njihova izključitev;
– omejitev ali poskus Šepeta Srca, da se izogne svoji zakoniti dolžnosti in odgovornosti.

Smiselnost (Razumnost)
Z uporabo te spletne strani se strinjate, da so omejitve razumne.
Če menite, da omejitve niso razumne, ne uporabljajte te spletne strani.

Druge stranke
S privolitvijo v omejitev odgovornosti na podlagi teh pogojev storitev na tem spletnem mestu se strinjate, da ima Šepet Srca, kot podjetje z omejeno odgovornostjo, zakoniti interes, da omeji osebno odgovornost svojih predstavnikov in zastopnikov. Strinjate se, da ne boste mogli vložiti nobenega zahtevka v zvezi s spletnim mestom.

Brez kakršnihkoli zadržkov se prav tako strinjate, da ta omejitev odgovornosti in jamstev ščiti naše zastopnike, svetovalce, uradnike, zaposlene, naslednike, dodeljene delavce in podizvajalce, pa tudi podjetje samo.

Neizterljive določbe
Če je katerakoli določba te deklaracije o omejeni odgovornosti zavrnjena ali če se ugotovi, da je neizvršljiva, to ne bo vplivalo na izvršljivost drugih določil, pravilnikov in politiko podjetja.